Privacyverklaring

Petra Mwaro Fotografie, gevestigd in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.petramwaro.nl, Ivoorstraat 11, 1339GR Almere

Voor gegevensbescherming m.b.t. Petra Mwaro Fotografie kun je terecht bij Petra Mwaro. Zij is te bereiken via info@petramwaro.nl

Petra Mwaro Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een shoot/ reportage kan het zijn dat gegevens van jou bekend zullen worden. Een foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst, mits dit een shoot op TFP basis of vrij werk betreft. Petra Mwaro Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Petra Mwaro Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@petramwaro.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Petra Mwaro Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling, aflevering of diensten
 • Onlinepromotie, reclame(folder) of ander bedrijfsdrukwerk (Dit betreft beeldmateriaal, waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Petra Mwaro Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Petra Mwaro Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Petra Mwaro Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Petra Mwaro zelf) tussen zit. Petra Mwaro Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, Calendly en haar webhost voor het bijhouden van statistieken van haar website(s), om zodoende beter zicht te krijgen op de informatiebehoefte van bezoekers van haar website(s).

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:

Petra Mwaro Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: persoonsgegevens

Naam en adresgegevens > Bewaartermijn 7 jaar.

Onbewerkt beeldmateriaal shoots > Maximaal 2 maanden na afleveren van de shoot/ reportage.

Bewerkt beeldmateriaal shoots > Maximaal 2 jaar.

Beeldmateriaal waarvoor door de klant toestemming is gegeven om (online) te mogen delen ter promotie van mijn activiteiten als fotograaf > Onbeperkt (mits om verwijdering wordt verzocht).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Petra Mwaro Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in de opdracht van Petra Mwaro Fotografie (voorbeeld webhost of google Analytics) , sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Petra MwaroFotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Petra Mwaro Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Petra Mwaro Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Petra Mwaro Fotografie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petramwaro.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd. Petra Mwaro Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Petra Mwaro Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@petramwaro.nl